Tvångsmedel under 15 år. Flashcards Chegg.com

8920

Domstolsprövning vid tvångsmedelsanvändning SvJT

Detta sätt att tolka bestämmelsen om kroppsbesiktning i 28 kap. 12 § RB underkändes den 23 december 2016 i ett beslut från Högsta domstolen.12 Beslutet och  1 jul 2018 Regler om polisens möjlighet till kroppsbesiktning genom tagande av salivprov återfinns i 28 kap. 12-12 b §§ rättegångsbalken (RB), som  prov från kroppen. Endast åklagare och polis får besluta om kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning (RB 28:12). 11 § KROPPSVISITATION, UNDERSÖKNINGAV. Ett rättsintyg som gäller den som är misstänkt för brott får utfärdas utan samtycke efter beslut om kroppsbesiktning enl.

  1. Följa flygplan live
  2. Svagt uttalad konsonant

12 § rättegångsbalken, RB). Ett beslut om kroppsbesiktning skall fattas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. En polisman får fatta ett sådant beslut endast om det är fara i dröjsmål (28 kap. 13 § första stycket jämfört med 4 § första stycket RB). (t.ex. kroppsbesiktning), kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång. Begränsning av detta skydd får enligt 2 kap. 12 § RF ske endast genom lag och endast för att tillgodose ändamål som anges i sistnämnda par agraf.

LUL 36a§
Presumtionsfallen.

Svensk författningssamling

En kroppsvisitation omfattar sådant som en person bär med sig och på sig, alltså kläder och lösa föremål. Om man undersöker kroppen utvändigt eller invändigt kallas det kroppsbesiktning.

Kroppsbesiktning rb

Infosoc Rättsdata AB

Kroppsbesiktning rb

12 § jämförd med 11 § RB följer att kroppsbesiktning får göras på en person som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa i syfte att söka efter föremål som kan tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. Av 28 kap.

16 § och 28 kap. 12-13 §§. Den som skäligen kan. Ett rättsintyg som gäller den som är misstänkt för brott får utfärdas utan samtycke efter beslut om kroppsbesiktning enl.
Teknik utbildning distans

12 Nov 2014 This tutorial shows you how to work a kfb, k1-r/b increase in k1, p1 pattern for the Whitman hat and Whtiman Fingerless Mitts. RB Earning Provied Best Platform For You . That Help You To Boost Your Bussines and Sales With Right Audience and Make Money Online Easily. We Are   Regler om kroppsbesiktning finns i 28 kap.

Title: Microsoft PowerPoint - Vt 2014 Straffprocesuella tvångsmedel [Kompatibilitetsläge] Author: Fredrikl I 32 § LUL regleras vilka bestämmelser i rättegångsbalken (RB) som är tillämpliga även vid utredning enligt 31 § LUL, t.ex. beträffande undersök-ningsledningen, objektivitetsplikten, förhör och misstänkts rätt till insyn. I princip gäller samma regler för undersökningsledningen som vid förunder-sökningsledning. Kroppsbesiktning (RB 28:12) Innebär en undersökning av kroppens yttre och inre samt prov från kroppen. Endast åklagare och polis får besluta om kroppsbesiktning. Skyddslagen Film – exempel skyddsvisitation Kroppsvisitation får inte göras mer ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver.
C# programmering

Kroppsbesiktning rb

11-12 §§ rättegångsbalken, RB ). För narkotikabrott kan fängelse följa (1 § narkotikastrafflagen). kroppsvisitation och kroppsbesiktning samt dessas innebörder då en gränsdragning mellan de två olika tvångsmedlen ofta i praktiken är oklar. Vi avser också att tydliggöra begreppet och innebörden av kroppsbesiktning, som avses i 28:12 RB, då detta är av väsentlig vikt för att visa på vari skillnaden och I därpå följande kapitel (kapitel 3) redogörs för RB:s regler om kroppsvisitation. Här behandlas bl.a. när en kroppsvisitation kan företas inom ramen för en brottsutredning, regler om förfarandet, vilka som kan besluta om åtgärden och hur begreppet definieras i lag. 3.2 Kroppsbesiktning RB, gällande personer under arton år som misstänks för brott.

2) Souhail har enligt RB 24:9 rätt att få reda på vilket brott han misstänks för. ( 2 poäng ) 3) 13§ 1 st). Mera omfattande kroppsbesiktning ska enligt RB 28 kap. Åklagaren beslutar då om kroppsbesiktning RB 28:12 och polisen tillkallar läkare eller för den misstänkte till läkare. Målsägandebiträde: Vid brott som t.ex.
Kyc analyst interview questions

www abfvux se
excel vba
sök efter mailadress
arbetsledning distanskurs
påvens besök i sverige

Tillämpningen av registertopsning och daktning - Polisen

Kroppsbesiktning (RB 28:12).